Buro Puur en Stichting JIJ werken in de regio Rijnmond samen om jongeren op school voorlichting te geven over eetstoornissen en hoe om hulp te vragen. Dit krijgt vorm in project Broodnodig, een voorlichting door ervaringsdeskundigen in de klas. Lees hieronder meer over het project. Wil je meer weten over Buro Puur en Stichting JIJ, kijk dan op www.buropuur.nl  en www.stichting-jij.nl 

De voorlichtingsles van Buro PUUR
De missie van Buro PUUR is kinderen in nood zichtbaar maken, kinderen die problemen hebben met
eten maar ook met andere problematiek. Wij laten leerlingen kennis maken met de psychische
stoornis 'eetstoornissen' voor wat betreft het ontstaan, hoe het is om het te hebben en wat er nodig
is om te herstellen. De leerlingen kunnen aan de ervaringsdeskundige alle vragen stellen. Uiteindelijk
gaat een eetstoornis niet over eten, maar om iets wat erachter schuilt.

Daarom willen we in de les naar voren laten komen dat er allerlei manieren zijn hoe je om kan gaan
met problemen en emoties. We willen laten zien dat er verschillende coping mechanismen zijn en
tijdens de les willen we leerlingen handvaten geven hoe om te gaan met emoties en hoe om te gaan
met moeilijke situaties in het leven. Dit doen we door ook naar hun verhalen te luisteren en door te
vragen waar zij tegenaan lopen. De les is optimaal interactief tussen de voorlichter en de leerlingen.
Leerlingen willen we bewust maken van hun keuzes als het gaat om zelfbeeld, zelfvertrouwen en
eigenwaarde. Leerlingen die onzeker zijn en deze onzekerheid voeden, kunnen in een negatieve
spiraal terechtkomen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor de eigenwaarde. Wij vertellen hoe
dat bij onszelf als voorlichters ging.

Onze ervaring is dat leerlingen die problemen hebben tijdens onze les dat indirect of direct
aangeven. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk signalen hiervan op te pikken en te melden. Hoe
eerder een leerling geholpen kan worden, hoe groter de kans dat het negatieve denkpatroon
veranderd kan worden in een positief denkpatroon.

Doelgroep, duur van de les
De voorlichting kan worden verzorgd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar van alle klassen
van scholen in het gebied Rijnmond. In dit aanbod treft u een voorstel aan voor een lesuur van
maximaal 50 minuten. De voorlichting kan worden verzorgd op nader af te stemmen data.

Programma
Het programma bevat de volgende onderdelen:
- Introductie ervaringsdeskundige
o Welke vragen hebben leerlingen?
o Ervaringsverhaal vertellen door interactie met de klas
- Hoe ontstaat een eetstoornis?
o Negatieve gedachten en gevoelens
o Van onzekerheid naar depressie/verslaving/eetstoornis
o Emotionele gebeurtenissen
- Jezelf groter maken of jezelf kleiner maken
- Luisteren naar de verhalen van leerlingen: luisterend oor bieden en doorvragen
- Hoe herstel je van een eetstoornis? Waar vraag je om hulp, bij wie kan je terecht?
- Hoe help je iemand met een eetstoornis? Hoe help je iemand anders?
- Evaluatieformulier voor leerlingen, uitdelen informatiemateriaal en afsluiting
Er wordt vanuit de ervaringsdeskundigheid van de voorlichter gesproken. De focus ligt op het leren
vragen om hulp.

Rapportage
Buro PUUR verzorgt op basis van ervaringen gedurende de voorlichting alsook op basis van de
gegevens uit de evaluatieformulieren een rapportage ten behoeve van de opdrachtgever. De
rapportage biedt inzicht in welke leerlingen extra zorg nodig hebben én een terugkoppeling over hoe
leerlingen onze les beoordelen. De kosten voor deze rapportage bedragen € 15,- per les.

Individueel gesprek met ervaringsdeskundige van Stichting JIJ
Na een voorlichtingsles kunnen er vragen, emoties of ervaringen opborrelen. Een leerling kan het fijn
vinden om zijn/haar verhaal kwijt te kunnen of informatie in te winnen. Wellicht heeft iemand zelf
een haat/liefde-verhouding met eten of kent hij/zij iemand die rondloopt met een eetprobleem en is
er behoefte aan een individueel gesprek. En het kan ook zijn dat er behoefte is om over andere
dingen te praten.
De aanwezige ervaringsdeskundige begeleider van Stichting JIJ zal op de dag van de voorlichtingsles(sen)
op school aanwezig zijn om voor zover mogelijk en desgewenst, een luisterend oor te
bieden, informatie of advies te geven en de leerling te begeleiden.
Mocht er pas later behoefte zijn aan contact, dan zijn de jongeren meer dan welkom om op de
spreekuren langs te komen bij het Informatie-, Adviescentrum en Steunpunt van Stichting JIJ op de
Oudedijk 221B. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken de flyers en brochures op een duidelijk
zichtbare plaats neer te leggen.
De hulp die Stichting JIJ biedt is anoniem en laagdrempelig.
De begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en geen therapeuten. Er wordt dan ook een luisterend oor
en steun geboden, indien nodig en gewenst worden jongeren gemotiveerd om professionele hulp te
zoeken en geïnformeerd over de aanwezig hulpverlening.

Wat vooral van belang is, is dat de jongere gehoord wordt en er een handvat geboden wordt!